Tuesday, 23 October 2018

Login     |     Logout

2015 CMPR Season Pts

 

At the CMPR Season end Banquet on March 21, 2015 we will be giiving out awards to the top two high point drivers in each class.

Season Point Champions

Top Two                                 Total points

F340/IFS 250x

  1. Mike Braaten                                               30
  2.  Winters                                                       23

340 SM Liquid

  1. Chuck Zeck                                                   20
  2. Brian Kabow                                                 18

F-500/includes F 340

  1. Pierre Jensen                                                 34                                                                  
  2. Roxy Lundeen                                                 26

IFX 340X

  1.  Chuck Zech                                                   20
  2.  Todd Renville                                                17

7. SS 440 Fan

1. Chuck Poirier                                                      39

2. Tyler Neumann                                                   16

8.SM 440

1. Jordon Johnson                                                  25

2. Jon Padgett                                                         19

9. Prostock 440

1. Rudy Jensen                                                       24

2. Dave Helmbrect                                                 20

10.Sportsman 600

1. Pierre Jensen                                                     36

2. Curt Zimmermann                                            29

11. 340 SS Liquid

1. Chuck Poirier                                                      32                                          

2. Jordon Johnson                                                  30

12.IFS 440X

  1. Dale Stanger                                            10
  2. Andy Bachmann                                         9

13.SS 440 Liquid                                                   

1. Jordon Johnson                                                 30

2. Jon Padgett                                                        27

14.0-300 SM

1. Dave Riegert                                                     22

2. Armand Westlund                                              19

15. 0-500 Fan Mod

1. Chuck Poirier                                                      30

2. Jeff Schmitt                                                         10

16.Late Model  IFS.

1.   Roxy Lundeen                                                    19

2. Rudy Jensen                                                        10      

16.SS340 Fan

1. Tyler Neumann                                                  18

2.  Kendra Westlund                                              18

17. 87 & Older Superstock open

1. Rudy Jensen                                                        22

2. John Padgett                                                       19

18. Jr Novice

1. Jarret Queton                                                      30

2. Conor Hintz                                                         26

19. Womens Leaf Spring

1. Kayla Newmann                                                  18

2.  Becky Kabow                                                      10

20. JR 0-400 Fan

1. Collin Jensen                                                       34

2.  Riley Covel                                                          17

21. F-500

1. Pierre Jensen                                                      34

2. Curt Zimmermann                                               20